Zásady ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a další legislativou

Podle čl. 13 odst. 1, čl. 13 odst. 2 a článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) je třeba upozornit na následovné:

Řídicí jednotkou je Grow Czech s.r.o. se sídlem v Praze, Bieblova 1227/19, IČ: 06372376

Kontaktní údaje společnosti jsou k dispozici na webové stránce: http://growinternational.eu

Účel zpracování dat

Pracujeme pouze s těmi údaji, které nám byly poskytnuty alespoň jedním z následujících způsobů:

  1. v souvislosti s plněním smlouvy nebo za účelem přijetí nezbytných kroků k uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
  2. v souvislosti s dobrovolným souhlasem osoby, jejíž údaje zpracováváme (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
  3. v souvislosti s oprávněným zájmem provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), zejména poskytování informací o nových produktech a službách, jakož i zlepšení kvality a účinnosti služeb a zpracování cookies.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

  1. uzavření smlouvy;
  2. plnění povinností vyplývajících ze smlouvy;
  3. plnění povinností vyplývajících ze zákona;
  4. marketingu vlastních služeb (například zasílání obchodních informací a zpravodajů);
  5. přípravy statistik, výkazů, shrnutí a také pro archivační účely;
  6. ve vztahu k příjemcům faktur – za účelem obdržení platby faktury.

Nepoužíváme profilování, jak je definováno v GDPR nebo automatizovaná rozhodnutí založená na takovém profilování.

Zpracování dat

Protože poskytujeme IT služby včetně integrace IT systémů, máme možnost přístupu do databází zpracovávaných našimi zákazníky a partnery.

Splňujeme organizační a technické požadavky na ochranu údajů, ke kterým máme přístup, a zejména splňujeme požadavky popsané v článku 32 z GDPR.

Osoby určené k práci na databázích jednají na základě našeho oprávnění a na naši žádost obdržely školení o ochraně osobních údajů a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jim byly poskytnuty v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze na žádost subjektu poskytujícího údaje, zatímco taková žádost bude obsahovat i smlouvu, která nás zavede k podniknutí kroků, jež vyžadují zpracování poskytovaných databází.

Údaje jsou použity výhradně pro účely uvedené ve smlouvě, na jejímž základě byly údaje poskytnuty v určitém rozsahu a na dobu nezbytnou pro provedení této smlouvy.

V případě nutností podnikneme veškeré přiměřené kroky k tomu, abychom podpořili zákazníka, který nám poskytl údaje při plnění svých povinností podle článků 32-36 GDPR.

Při poskytování služeb využíváme pomoc jiných firem. Za účelem řádného provedení objednávky převádíme data získaná od našich zákazníků našim subdodavatelům pouze v rozsahu nezbytném k provedení služby.

Příjemci údajů

Příjemci vašich údajů mohou být vládní úřady a veřejné orgány jednající podle zákona a v rámci své působnosti, stejně jako české pošty a kurýrní společnosti – za účelem odeslání korespondence. Vaše údaje mohou být poskytnuty jiným institucím nebo společnostem, které plní úkoly na základě našeho oprávnění, jež vyžadují přístup k některým vašim osobním údajům, pokud tyto úkoly souvisejí s uzavřenou smlouvou s námi.

Navíc příjemci vašich údajů mohou být pouze společnosti a subjekty, které jste uvedli přímo v rozsahu popsaném ve smlouvě nebo obchodních ujednáních.

Kategorie zpracování údajů

Zpracováváme především identifikační a kontaktní údaje osob zastupujících naše zákazníky, jakož i údaje osob uvedených na fakturách obdržených na základě smlouvy v rozsahu popsaném v této smlouvě. Pokud jde o osoby, které nám poskytly údaje pouze za účelem získání obchodních informací, zpracováváme jen údaje, které tyto osoby poskytly (zejména e-mailová adresa).

Pokud jde o údaje, které nám poskytují naši zákazníci – kategorie zpracovávaných údajů jsou uvedeny ve smlouvě nebo obchodní dohodě se zákazníkem.

Cookies

Na našich webových stránkách máme registrováno cookies. Jedná se o malé soubory vytvořené na místním disku z počítačů osob, které navštěvují naše stránky. Tyto soubory poskytují statistické údaje a informace o aktivitě uživatelů našich webů, což nám umožňuje zlepšit kvalitu a efektivitu webových stránek.

Zároveň dochází k ukládání dat z formulářů nebo individuálních uživatelských nastavení. Osobní údaje mohou být také registrovány v souborech cookies, např. IP nebo údaje vyplněné uživateli ve formulářích dostupných na webových stránkách.

Soubory mohou být deaktivovány ve webovém prohlížeči, jak je popsáno v dokumentaci prohlížeče. Zakázání cookies může omezit některé funkce našich webových stránek.

Stránky Grow Czech obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nemůžeme však být zodpovědní za postupy používané těmito webovými stránkami s ohledem na ochranu osobních údajů, jakož i informace shromážděné správci těchto webových stránek v souvislosti s aktivitou uživatelů. Každý uživatel by si měl pro svou bezpečnost přečíst zásady ochrany osobních údajů jiných webů.

Zpracování dat

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu odpovídající lhůtě promlčení z důvodu nároků, které mohou vzniknout ze smluv nebo kroků podniknutých v souladu s platnými předpisy.

Pokud byly údaje získány na základě dobrovolného souhlasu, dochází k jejich zpracování až do odvolání souhlasu. Případně přestane existovat účet, pro který byl souhlas udělen.

V případě údajů, které jsme klientovi svěřili, zákazník upřesňuje dobu zpracování a pokud není uvedeno jinak, údaje budou smazány nebo vráceny po dosažení účelu, pro který nám byly svěřeny. Pokud obdržíme od subjektu poskytujícího své údaje žádost o ukončení zpracování nebo vrácení údajů, učiníme tak okamžitě.

Vaše práva

Každá osoba, jejíž údaje zpracováváme, má k těmto svým údajům právo přístupu a právo na opravu, omezení zpracování nebo vymazání údajů kontaktováním správce na adrese: admin@growinternational.eu.

Dotyčná osoba může rovněž vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů.
Každý, kdo dal se zpracováním souhlas, má jej kdykoli odvolat, aniž by ovlivnil zákonnost zpracování provedeného před jeho stažením. Takové pokyny nebudou účinné vzhledem k údajům, které jsme povinni zpracovávat v souladu se smlouvou, platným zákonem nebo pro účely našeho oprávněného zájmu.
Každý, kdo se domnívá, že naše zpracování osobních údajů porušuje zákon, má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.